01. SUR PAPIER. Francine Mury e Jiang Zuqing, Sans titre, 2018. ©Francine Mury, Jiang Zuqing